Sveti Lazar

Traži

Crkva se danas spominje sv. Lazara iz Betanije, brata Marije i Marte, dobrog Isusova prijatelja. Njega nekoliko puta spominje Ivanovo evanđelje, iscrpno pripovijedajući o prijateljstvu Isusa i Lazara. Kada je Lazar umro, Isus ga je, nakon što je četiri dana ležao u grobu, uskrsnuo. O njegovu daljnjem životu nema pouzdanih podataka. Prema jednoj legendi iz 11. stoljeća, Lazar je zajedno sa sestrama dospio u Francusku i zatim postao biskup u Marseilleu. U Betaniji se od 4. stoljeća pokazuje njegov grob i crkva koja je tu izgrađena.